نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو   

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

لينک به اين صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:

http://ois-iran.com/xyz.htm

 

مجموعه ٩ گفتگوی

نشريه ايران خبر چاپ واشنگتن ـ ايالات متحده آمريکا،

با دکتر منصور بيات زاده

شماره  ٢٩  ـ جمعه ١٠ شهريور تا شماره ٣٧ ـ جمعه ٥  آبان ماه ١٣٧٣

جنبش ملی، ديروز چگونه بود و امروز چگونه است

چپ ، ديروز چه کرد و امروز چه می کند؟

حاکميت ملی و حاکميت ملت

روابط خارجی، زشت و زيبای عملکردها ـ بخش اول

 روشنفکرسياسی، باورها و هدفها چه بايد باشد؟

هيئت حاکمه، قانون اساسی فعلی و بايد ها و نبايد ها

سوسياليستها، چه می گوئيم و چه می خواهيم؟ ـ بخش ٢

سوسياليستها، چه می گوئيم و چه می خواهيم؟ ـ بخش ١

روابط خارجی، زشت و زيبای عملکردها ـ بخش  دوم

 

مجموعه ٩ گفتگو با دکتر منصور بيات زاده

در سالهای ١٣٧٨ و  ١٣٧٩ ، نشريه تلاش چاپ برمن ـ آلمان، متن نه (٩)  گفتگو  با دکتر منصور بيات زاده در رابطه با يکسری مسائل سياسی، از جمله حاکميت قانون، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت، لغو مجازات اعدام، دفاع از حقوق بشر بهيچوجه مرزی نمی شناسد، انتخابات آزاد، نظارت استصوابی، حاکميت ملت، حاکميت ملی، تفاوت بين حاکميت ملت و حاکميت ملی، سياست موازنه منفی و نيروی سوم، اشاره به قانون اساسی مشروطيت و مقايسه بعضی از اصول آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، جدائی دين از دولت ، راه مصدق، گلوباليزاسيون... را انتشار داده بود. ما در اين مجموعه متن کامل آن گفتگوها را انتشار می دهيم.

هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی ـ اسفندماه ١٣٨٦

 قسمت سوم گفتگو،

قسمت دوم گفتگو ،

قسمت اول گفتگو ؛ 

 قسمت ششم گفتگو؛ 

 قسمت پنجم گفتگو؛

قسمت چهارم گفتگو؛

قسمت نهم گفتگو؛

قسمت هشتم گفتگو،

قسمت هفتم گفتگو،